Tutkimusprosessi

Tutkimusprosessin vaiheet

Tutkimusprosessi voidaan jakaa neljään vaiheeseen:

 1. tutkimusaiheen valinta ja aiheeseen perehtyminen
 2. tutkimussuunnitelman laatiminen
 3. tutkimuksen toteuttaminen
 4. tulosten raportointi

Tutkimuksen luonne

 • perustutkimus: tavoitteena uuden tieteellisen tiedon löytäminen ilman tavoitetta sen hyödyntämisestä
 • soveltava tutkimus: tavoitteena perustutkimuksen tuottaman tiedon soveltaminen käytäntöön
 • teoreettinen tutkimus: tavoitteena hahmottaa tutkimuskohteesta malleja ja selityksiä jo olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden pohjalta
 • empiirinen tutkimus: kerätään aineistoa tutkittavasta kohteesta ja tuotetaan uutta tietoa. Jaetaan laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen:
  • laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus: tavoitteena ymmärtää ja kuvailla ilmiötä esim. havainnoimalla tai haastatteluilla. Soveltuu ihmisten kokemuksien ja ajatusten tutkimiseen
  • määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus: tavoitteena tulkita ilmiötä tilastojen avulla ja selvittämään erilaisia luokittelua, syy- seuraussuhteita ja vertailuja esim. kyselyillä tai tietorekistereillä

Tutkittavan joukko

Tutkimukseen voidaan valita koko perusjoukko, jolloin kyseessä on kokonaistutkimus (esim. kaikki Suomessa harvinaista tautia sairastavat henkilöt).

Jos perusjoukko on liian suuri, niin siitä voidaan ottaa otanta eli pienempi perusjoukkoa edustava ryhmä tutkimukseen. Otanta voidaan ottaa satunnaistetusti tai harkitusti niin, että varmistetaan otannan edustus esim. asuinpaikan suhteen.

Tutkimusasetelmat

 • pitkittäistutkimus: tutkitaan muutosta pitkän aikavälin kuluessa seuraamalla samaa tutkimuskohdetta, esim. tutkitaan samaa tupakoitsijoiden ryhmää ja heidän terveydentilaansa 20 vuotta. Väestöryhmää kutsutaan kohortiksi
 • poikittaistutkimus: tutkitaan kohdetta laaja-alaisesti tiettynä ajankohtana, esim. tehdään laajalle tupakoitsijaryhmälle terveystarkastus ja verrataan heitä ei-tupakoijiin
 • tapaustutkimus: tutkitaan syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta tavoitteena tuottaa valitusta tapauksesta yksityiskohtaista tietoa
 • korrelatiivinen tutkimus: tavoitteena selvittää ilmiöiden välisiä yhteyksiä, esim. miten yleistä on, että tupakoitsijat käyttävät myös alkoholia. Korrelatiivisessa tutkimuksessa ei tutkita ilmiön syy- seuraussuhdetta.
 • kokeellinen tutkimus: tavoitteena ymmärtää ilmiöiden syy- seuraussuhteita käyttämällä kontrolloitua ympäristöä
 • interventiotutkimuksessa tutkittavat läpikäyvät jonkin intervention ja sen tutkimuksessa tutkitaan sen vaikutuksia. Interventio voi olla esim. uusi terapiamuoto, jonka tehokkuutta halutaan tutkia

Tutkimusasetteluissa täytyy ottaa huomioon, onko mahdollista käyttää kontrolliryhmää. Kontrolliryhmä on ryhmä, johon ilmiön tai intervention vaikutuksia vertaillaan. Esimerkiksi pitkittäistutkimuksessa, jossa tutkitaan tupakoinnin vaikutusta keuhkosyövän ilmaantuvuuteen, täytyy olla tupakoivan ryhmän lisäksi myös kontrolliryhmä, joka ei tupakoi. Näin voidaan vertailla tupakoitsijoiden ja tupakoimattomien keuhkosyövän ilmaantuvuutta toisiinsa.

Aineiston hankintamenetelmiä

 • kyselylomake
 • haastattelu: joko strukturoitu (eli lomakehaastattelu), avoin tai teemahaastattelu
 • havainnointi: joko osallistuva tai ei-osallistuva havainnointi
 • mittaukset, esim. verinäytteet
 • valmis aineisto, esim. Tilastokeskuksen aineistot

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmasta tulee ilmi seuraavat asiat:

 • mitä aiheesta tiedetään, ja miksi sitä tutkitaan?
 • mikä on tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys?
 • mitkä ovat tutkimuksen tutkimusasetelma, aineiston keruumenetelmä ja tiedon analysointimenetelmä?
 • mikä on tutkimuksen aikataulu?
 • liittyykö tutkimuksen tekoon eettisiä näkökulmia ja miten ne on otettu huomioon? (onko esim. tutkittavat vapaaehtoisia)
 • kuinka luotettavasti käytetyt menetelmät pystyvät vastaamaan tutkimuskysymykseen?
 • mikä on tutkimuksen rahoitus?

Tutkimusraportin osat

 1. tiivistelmä: tutkimuksen tausta, menetelmät, tulokset ja pohdinta
 2. johdanto: tutkimusaiheen esittely ja tutkimuskysymys
 3. menetelmät: tutkimusasetelman, aineistonkeruumenetelmän ja analyysimenetelmän kuvaus
 4. tulokset: tulokset esitellään tekstin, kaavioiden ja taulukoiden avulla
 5. pohdinta: tulosten tulkinta ja vertaaminen aiempiin tutkimuksiin, johtopäätökset
 6. kirjallisuusluettelo: tekstissä käytettyjen lähteiden tiedot

Haluatko opiskella tehokkaammin?

kertauskirja

Liittymällä Terveystietotärppien sähköpostilistalle saat ilmaiseksi kurssi 3 kertauskirjan sekä paljon muuta materiaalia!

Testaa tietosi

Perustehtävät

 1. Luettele erilaisia tutkimusasetelmia.
 2. Mitä asioita tutkimussuunnitelmasta täytyy tulla ilmi?

1. 

 • pitkittäistutkimus: tutkitaan muutosta pitkän aikavälin kuluessa seuraamalla samaa tutkimuskohdetta, esim. tutkitaan samaa tupakoitsijoiden ryhmää ja heidän terveydentilaansa 20 vuotta. Väestöryhmää kutsutaan kohortiksi
 • poikittaistutkimus: tutkitaan kohdetta laaja-alaisesti tiettynä ajankohtana, esim. tehdään laajalle tupakoitsijaryhmälle terveystarkastus ja verrataan heitä ei-tupakoijiin
 • tapaustutkimus: tutkitaan syvällisesti vain yhtä tai muutamaa kohdetta tavoitteena tuottaa valitusta tapauksesta yksityiskohtaista tietoa
 • korrelatiivinen tutkimus: tavoitteena selvittää ilmiöiden välisiä yhteyksiä, esim. miten yleistä on, että tupakoitsijat käyttävät myös alkoholia. Korrelatiivisessa tutkimuksessa ei tutkita ilmiön syy- seuraussuhdetta.
 • kokeellinen tutkimus: tavoitteena ymmärtää ilmiöiden syy- seuraussuhteita käyttämällä kontrolloitua ympäristöä
 • interventiotutkimuksessa tutkittavat läpikäyvät jonkin intervention ja sen tutkimuksessa tutkitaan sen vaikutuksia. Interventio voi olla esim. uusi terapiamuoto, jonka tehokkuutta halutaan tutkia

2. Tutkimussuunnitelmasta tulee ilmi seuraavat asiat:

 • mitä aiheesta tiedetään, ja miksi sitä tutkitaan?
 • mikä on tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys?
 • mitkä ovat tutkimuksen tutkimusasetelma, aineiston keruumenetelmä ja tiedon analysointimenetelmä?
 • mikä on tutkimuksen aikataulu?
 • liittyykö tutkimuksen tekoon eettisiä näkökulmia ja miten ne on otettu huomioon? (onko esim. tutkittavat vapaaehtoisia)
 • kuinka luotettavasti käytetyt menetelmät pystyvät vastaamaan tutkimuskysymykseen?
 • mikä on tutkimuksen rahoitus?

Soveltava tehtävä

Opiskelet 600 opiskelijan suuruisessa lukiossa, jossa halutaan tietoa nukkumistottumuksista. Laadi tutkimussuunnitelma. (yo syksy 2016)

 • tutkimussuunnitelmassa perustellaan tutkimusaihe eli miksi aihetta on syytä tutkia
 • tutkimussuunnitelmasta ilmenee, mitä tutkitaan, millä tutkimusotteella tutkimus toteutetaan, miten aineisto kerätään ja analysoidaan ja miten tulokset raportoidaan
 • tutkimuskysymyksistä riippuen tutkimusote voi olla määrällinen tai laadullinen tai niiden yhdistelmä:
  • tutkimuksessa voidaan kerätä esim. laaja määrällinen aineisto, jolloin saadaan tietoa koko lukiosta, tai
  • voidaan kerätä pienempi laadullinen aineisto ja paneutua syvällisemmin johonkin tiettyyn teemaan, tai 
  • voidaan kerätä sekä määrällinen että laadullinen aineisto
 • tutkimus voidaan toteuttaa poikkileikkaus- tai pitkittäistutkimuksena 
 • tutkimuksen kohteena ovat lukiolaisten nukkumistottumukset, ja aineistoa voidaan kerätä tutkimusotteesta riippuen esimerkiksi kyselylomakkein, haastattelemalla tai kirjoitusaineiston avulla
  • kyselyt ja haastattelut voivat olla strukturoituja, puolistrukturoituja tai avoimia
 • tutkimussuunnitelmasta selviää tutkimuksen ajoitus ja aikataulu 
 • tutkimuseettisiä kysymyksiä ovat muun muassa tutkimuslupiin, tutkittavien vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen ja anonymiteettiin liittyvät kysymykset

Erinomaisessa vastauksessa:

 • esitellään johdonmukainen ja toteuttamiskelpoinen kuvaus tutkimusprosessista
 • tutkimussuunnitelmassa on huomioitu viisi keskeistä tekijää (tutkimuksen tausta ja perustelut tutkimukselle, tutkimuskysymys, tutkimusote, aineistonkeruumenetelmät, aineiston analysointi, tulosten raportointi, tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys)
 • perustellaan tehdyt valinnat
Jaa tärpit muillekkin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Siirry sivun alkuun